หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวปฏิบัติการส่งตัวคนไทยที่ครบระยะเวลาการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการกลับจังหวัดภูมิลำเนา