หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี