หน้าแรก ข่าวมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แถลงผลงาน พร้อมมอบรางวัล “เพชรดอกแก้ว” แก่ผู้อุทิศตน บำบัดทุกข์บำรุงสุข และเป็นแบบอย่างที่ดี