หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564 เน้นย้ำบทบาทในการบูรณาการงานตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับพื้นที่