หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยน้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าไทยเพื่อสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน