หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. เผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย รับทราบโควตาผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย จำนวน 5,885 คน มีกำหนดระยะเวลาในการเดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2565 – 3 กรกฎาคม 2565