หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด” ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมุ่งมั่นบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อ Change for Good คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน