หน้าแรก Hilight มท.1ร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP มรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมของคนไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์งาน OTOP Midyear 2022