หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการพัฒนาในรูปแบบ “การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ” ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน พื้นที่ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ