หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร บ.มท. รุ่นที่ 32 ย้ำต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้งานในหน้าที่ และเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ