หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม นปส. รุ่นที่ 72 ขอให้ข้าราชการน้อมนำพระราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 10 ยึดเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติงาน พร้อมเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม และกล้านำการเปลี่ยนแปลง