หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย จัดบรรยายพิเศษ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรหน่วยในสังกัด หัวข้อ “ศูนย์ราชการสะดวก สู่จังหวัด 4.0” หวังยกระดับหน่วยงาน รอบแรกผ่านแล้ว 257 ศูนย์