หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี 2562 เป็นต้นแบบองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่