หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประกาศลดระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ยังคงกำกับ ติดตาม ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง