หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทย ขับเคลื่อนงานสื่อสารสังคมเชิงรุก บูรณาการ 13 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย Change for Good ให้เกิดสิ่งที่ดีงามเพื่อประชาชน