หน้าแรก ข่าวมหาดไทย เครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดพิจิตร เปิด “ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พ่อบุญมี แม่อุบล โดยพระครูต้น วัดระฆัง” ร่วมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี มุ่งสู่ความยั่งยืน