หน้าแรก Hilight นรม. ประชุมติดตามฯ สถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดสถานการณ์