หน้าแรก Hilight สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามพระบรมราชโองการฯ เข้าเฝ้าฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล