หน้าแรก ข่าวมหาดไทย สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เน้นย้ำ ขับเคลื่อนขยายผลสร้างหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามพระดำริฯ ให้เกิดความยั่งยืน