หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทย แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมพื้นที่เพื่อตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในทุกอำเภอ เร่งจัดชุดจิตวิทยามวลชนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อคืนคนดีให้กับแผ่นดิน