หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เน้นย้ำ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง ถ่ายทอดส่งต่อสู่ลูกหลาน และสมาชิกในหมู่บ้าน เพื่อทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน