หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นพุทธสถานที่ยึดเหนี่ยวของชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง