หน้าแรก Hilight มท. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง ข้าราชการผู้มีจริยธรรมดีเด่น พร้อมยกย่องประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีที่อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ในวาระ 131 ปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย