หน้าแรก Hilight ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล คุณกีต้า ซับบระวาล คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคณะผู้จัดงาน SX 2023 เยี่ยมชมบูธกระทรวงมหาดไทย ย้ำ มท. พร้อมเป็น Partnership ที่จะขับเคลื่อน โลกใบเดียวนี้ของเราให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน