หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการฝึกการป้องกันภัยฯ แบบบูรณาการ (IDMEx 2016) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลไก และเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน