หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง “ประชารัฐ” สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด