หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2