หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ข้าราชการมหาดไทยบรรจุใหม่ น้อมนำพระบรมราโชวาท เป็นหลักคิดและปฏิบัติงาน พร้อมเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน