หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศูนย์ต่อต้านทุจริตมหาดไทย จัดติวเข้มบุคลากรในสังกัด สร้างความตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ลดความเสี่ยงคอรัปชั่น