หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย จับมือ 3 หน่วยตรวจสอบ ประชุมผ่านระบบ Video Conference แจงแนวทางตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เน้นการมีส่วนร่วม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน