หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย “อาสาสมัคร” ในงานสาธารณภัย ย้ำต้องมีคำสั่งใช้ และถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด