หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) จากประเทศบังกลาเทศ