หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ยืนยันเดินหน้าเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัด ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแผนงาน “มหาดไทยใสสะอาด” ย้ำข้าราชการมหาดไทย ต้องรักษาคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ