หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ผลประเมิน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ประสบผลสำเร็จระดับมาก ประชาชนอยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต