หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย จัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำเป็นข้าราชการที่ดี ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต หมั่นศึกษาเรียนรู้งานในหน้าที่ และยึดมั่นประโยชน์สุขประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ