หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย เดินหน้าเสริมสร้างพฤติกรรม ลด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมเป็นต้นแบบที่ดี ลดใช้ขยะพลาสติกและกล่องโฟม