หน้าแรก สื่อประชาสัมพันธ์สปอร์ตโทรทัศน์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตอนที่ 12