หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมช.มท. เป็นประธานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พร้อมมอบรางวัลแก่สมาชิก อส. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นปี 62