หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เทรนนิ่ง “นักยุทธศาสตร์จังหวัดทั่วประเทศ” ขับเคลื่อนงาน กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ย้ำ ต้องทำด้วยใจ ให้ความสำคัญกับ การบูรณาการงานและร่วมมือกับ กรอ. และภาคีเครือข่าย พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและจังหวัด เพื่อ Change for Good พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน