หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกมิติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ