หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ประชุมเตรียมการ Kick off ขับเคลื่อน “76 อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง” เน้นย้ำ บูรณาการดึงศักยภาพทุกภาคีเครือข่ายเพื่อ Change for Good สร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง