หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้ลูกใช้เรียนลูกเสือ-เนตรนารีได้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณลูกเสือไทยให้กับเด็กและเยาวชนทุกคน