หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ