หน้าแรก ข่าวมหาดไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ สลับโหรหลวงบูชาเทพยดานพเคราะห์ ในโอกาสที่คณะสงฆ์ธรรมยุตจัดถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์