หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจับมือภาคีเครือข่ายผู้นำสตรีไทย จัดกิจกรรมส่งท้ายการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565 (Global Summit of Women) ผ่านกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สร้างพลังความร่วมมือผู้นำสตรีทั่วโลกร่วมเป็นภาคียุติปัญหาการค้ามนุษย์ การค้าเด็กและสตรี และความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทั่วโลกอย่างยั่งยืน