หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นิพนธ์ ย้ำ คนไทยต้องเข้าถึง “ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมบูรณาการสร้าง “ความปลอดภัยทางถนน” ทั้ง 2 ส่วนต้องเดินควบคู่กัน เพื่อลดอัตราการตายและพิการ