หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. ลงพื้นที่เปิดคลองส่งน้ำคลองเพรียวสายใหญ่ต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดสระบุรี พร้อมติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ เน้นย้ำ ข้าราชการต้องยึดหลัก “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อเป็นตัวอย่างพี่น้องประชาชนในการ Change for Good สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน