หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดสุทธิพงษ์ ปลุกพลัง “นปส.จิตอาสา” เป็นผู้นำทำความดี ด้วย หัวใจ สร้างทีมจิตอาสาในทุกสำนักงาน ทุกตำบล/หมู่บ้าน เพื่อ Change for Good ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน