หน้าแรก ข่าวมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เผยประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 กำชับตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม