หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยเข้ม สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน